Binomo yza çekildi - Binomo Turkmenistan

Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly


Binomodaky bank kartasyna serişdeleri nädip çykarmaly


Bank kartasyna serişdeleri çykaryň

Bank kartoçkalaryny yzyna almak diňe Ukrainada ýa-da Gazagystanda berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir .

Bank kartasyna serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň. "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Gerekli maglumatlary dolduryň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň . Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Şahsy däl bank kartasyna serişdeleri çykaryň

Şahsy däl bank kartlary kartoçkanyň adyny görkezmeýär, ýöne şonda-da karz bermek we serişdeleri yzyna almak üçin ulanyp bilersiňiz.

Kartada näme diýilýändigine garamazdan (mysal üçin Momentum R ýa-da Kart eýesi), bank şertnamasynda görkezilişi ýaly kart eýesiniň adyny giriziň. Bank kartoçkalaryny yzyna almak diňe Ukrainada ýa-da Gazagystanda

berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir . Şahsy däl bank kartasyna serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz: 1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak. Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň. Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň. Jübi programmasynda:


Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly

Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Gerekli maglumatlary dolduryň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik. Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli baýramçylyklar, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da @ binomo goldawyny ýazyň. com _ Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

VISA / MasterCard / Maestro (Ukraina)

Bank kartaňyza serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.


VISA / MasterCard / Maestro (Gazagystan)

Bank kartaňyza serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “VISA / MasterCard / Maestro” -ny saýlaň. Diňe goýum goýlan bank kartlaryna serişdeleri alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, bank kartoçkaňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijiler 1-den 12 sagada çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Binomo-da elektron gapjyk arkaly serişdeleri nädip yzyna almaly


Skrill arkaly serişdeleri alyň

1. “Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we çykarmak usuly hökmünde “Skrill” -i saýlaň we e-poçta salgyňyzy dolduryň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

Perfect Money arkaly serişdeleri yzyna alyň

“Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almak usuly hökmünde “Perfect Money” saýlaň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

ADV nagt serişdeleri bilen serişdeleri alyň

1. “Kassir” bölüminde pul almaga gidiň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.


Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we çykarmak usuly hökmünde “ADV nagt” saýlaň. Diňe goýum goýan gapjyklaryňyza diňe pul alyp bilersiňiz. "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.

3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça, elektron gapjygyňyza karz serişdeleri bermek üçin töleg üpjün edijilerine 1 sagada çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, töleg üpjün edijiňiziň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner

Binomo-daky bank hasabyna serişdeleri nädip çykarmaly

Bank hasabyny yzyna almak diňe Hindistan, Indoneziýa, Türkiýe, Wýetnam, Günorta Afrika, Meksika we Päkistan banklary üçin elýeterlidir .

Üns beriň!
 • Demo hasabyňyzdan serişdeleri alyp bilmersiňiz. Maliýe serişdeleri diňe hakyky hasapdan çykarylyp bilner;
 • Söwda dolanyşygy köp bolsa-da, serişdäňizi hem alyp bilmersiňiz.
Bank hasabyňyza serişdeleri yzyna almak üçin şu ädimleri ýerine ýetirmeli bolarsyňyz:

1. "Kassir" bölüminde pul çykarmak.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Soňra "Pul serişdelerini yzyna al" goýmasyna basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Jübi programmasynda: Çep tarapdaky menýuny açyň, "Balans" bölümini saýlaň we "Çekmek" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Täze “Android” programma wersiýasynda: platformanyň aşagyndaky “Profil” nyşanyna basyň. “Balans” goýmasyna basyň we “Yza çekmek” düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Töleg mukdaryny giriziň we yzyna almagyň usuly hökmünde “Bank geçirimini” saýlaň. Galan meýdanlary dolduryň (ähli zerur maglumatlary bank şertnamasynda ýa-da bank programmasynda tapyp bilersiňiz). "Yza çekilmegini haýyş" düwmesine basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
3. Islegiňiz tassyklandy! Çekişiňizi amala aşyrýan wagtymyz söwdany dowam etdirip bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
4. Çekiş ýagdaýyňyzy elmydama “Kassir” bölüminde, “Geleşik taryhy” goýmasynda (ykjam programma ulanyjylary üçin “Balans” bölümi) yzarlap bilersiňiz.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Bellik . Adatça töleg üpjün edijilerini bank hasabyňyza karz serişdeleri üçin 1-den 3 iş gününe çenli wagt alýar. Seýrek ýagdaýlarda bu döwür milli dynç alyş, bankyňyzyň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 iş gününe çenli uzaldylyp bilner.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlikde habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň. Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Näme üçin pul talap edenimden soň pul alyp bilemok?

Yza çekilmegini haýyş edeniňizde, ilki bilen, Goldaw toparymyz tarapyndan tassyklanýar. Bu amalyň dowamlylygy hasabyňyzyň ýagdaýyna bagly, ýöne mümkin boldugyça bu döwürleri gysgaltmaga synanyşýarys. Çekmegi haýyş edeniňizden soň, ýatyryp bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

 • Adaty status söwdagärleri üçin tassyklama 3 güne çekip biler.
 • Altyn statusy söwdagärleri üçin - 24 sagada çenli.
 • VIP statusy söwdagärleri üçin - 4 sagada çenli.

Bellik . Barlagdan geçmedik bolsaňyz, bu möhletler uzaldylyp bilner.

Islegiňizi has çalt tassyklamaga kömek etmek üçin, söwda dolanyşygy bilen işjeň bonusyň ýokdugyna göz ýetiriň.

Çekmek haýyşyňyz tassyklanansoň, töleg hyzmat üpjün edijiňize geçirýäris.

Adatça, töleg usulyňyza karz serişdeleri üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli töleg üpjün edijiler gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çekip biler.

7 günden köp garaşýan bolsaňyz, göni söhbetdeşlik arkaly habarlaşyň ýa-da [email protected] adresine ýazyň . Çekişiňizi yzarlamaga kömek ederis.

Pul tölemek üçin haýsy töleg usullaryny ulanyp bilerin?

Bank kartaňyza, bank hasabyňyza, elektron gapjygyňyza ýa-da kripto-gapjygyňyza pul alyp bilersiňiz .

Şeýle-de bolsa, kadadan çykmalar az. Bank kartasyna

gönüden-göni pul almak diňe Ukrainada ýa-da Türkiýede berlen kartoçkalar üçin elýeterlidir . Bu ýurtlardan däl bolsaňyz, bank hasabyňyzy, elektron gapjygyňyzy ýa-da kripto-gapjygyňyzy alyp bilersiňiz. Kartlar bilen baglanyşykly bank hasaplaryny ulanmagy maslahat berýäris. Şeýlelik bilen, serişdeler bank kartaňyza berler. Bankyňyz Hindistanda , Indoneziýada, Türkiýede, Wýetnamda, Günorta Afrikada, Meksikada we Pakistanda bolsa, bank hasabyny yzyna almak mümkin. Elektron gapjyklara pul goýumy goýlan her bir söwdagär üçin elýeterlidir.


Çekmegiň iň pes we iň ýokary çägi näme?

Iň pes çykdajy çägi $ 10 / € 10 ýa-da hasabyňyzdaky walýutada 10 $ barabar.

Iň ýokary çykdajy mukdary:
 • Bir günde : 3000 $ / € 3000-den köp bolmaly däl ýa-da 3000 $ -a barabar mukdar.
 • Hepdede : 10,000 $ / € 10,000-den köp bolmaly däl ýa- da 10,000 $ -a barabar mukdar.
 • Aýda : 40,000 $ / € 40,000-den köp bolmaly däl ýa - da 40,000 $ -a barabar mukdar.
Bellik . Käbir ýagdaýlarda bu çäkler belli bir töleg üpjün edijilerine baglylykda birneme tapawutlanyp biler.


Maliýe serişdeleriniň yzyna alynmagy üçin näçe wagt gerek?

Pul serişdesini alanyňyzda, haýyşyňyz 3 basgançakdan geçýär:
 • Çekiş haýyşyňyzy tassyklaýarys we töleg üpjünçisine berýäris.
 • Töleg üpjün edijisi siziň puluňyzy yzyna alýar.
 • Puluňyzy alýarsyňyz
Üns beriň!

Adatça töleg prowaýderlerine töleg usulyňyza karz serişdeleri bermek üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çenli dowam edip biler, yzyna almak şertleri barada jikme-jik maglumat Müşderi şertnamasynyň 5.8-sinde görkezilýär.

Tassyklama döwri

Bize yzyna almak haýyşyny ibereniňizden soň, "Makullamak" statusy berilýär (käbir ykjam programma wersiýalarynda "Garaşylýar"). Çekiş haýyşlarynyň hemmesini mümkin boldugyça çalt tassyklamaga synanyşýarys. Bu amalyň dowamlylygy, ýagdaýyňyza bagly we “Geleşik taryhy” bölüminde görkezilýär.

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň. Soňra "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň. Jübi programmasy ulanyjylary üçin: çep tarapdaky menýuny açyň, “Balans” bölümini saýlaň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
2. Çekişiňize basyň. Geleşigiňizi tassyklamak möhleti görkeziler.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Islegiňiz gaty uzak wagtlap tassyklanan bolsa, “N günden köp garaşmak?” Basyp, biziň bilen habarlaşyň. (Jübi programmasyny ulanýanlar üçin “Aragatnaşyk goldawy” düwmesi). Meseläni anyklamaga we prosesi çaltlaşdyrmaga synanyşarys.

Gaýtadan işlemek döwri

Geleşigiňizi tassyklandan soň, has gaýtadan işlemek üçin töleg üpjünçisine geçirýäris. "Gaýtadan işlemek" statusy (käbir ykjam programma wersiýalarynda "Makullanan" statusy) berilýär.

Her töleg üpjünçisiniň öz işleýiş döwri bar. Ortaça amallary gaýtadan işlemegiň wagty (umuman alanyňda) we iň ýokary amallary gaýtadan işlemek wagty (az ýagdaýlarda degişli) maglumatlary tapmak üçin "Geleşik taryhy" bölümindäki goýumyňyza basyň.
Binomo-dan serişdeleri nädip çykarmaly
Islegiňiz gaty uzak wagtlap işlenýän bolsa, "N günden köp garaşmak?" (Jübi programmasyny ulanýanlar üçin “Aragatnaşyk goldawy” düwmesi). Çekişiňizi yzarlarys we serişdäňizi gysga wagtda almaga kömek ederis.

Bellik . Adatça töleg prowaýderlerine töleg usulyňyza karz serişdeleri bermek üçin birnäçe minutdan 3 iş gününe çenli wagt gerek. Seýrek ýagdaýlarda milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň syýasaty we ş.m. sebäpli 7 güne çekip biler.
Thank you for rating.